BusinessControl.be
Login Sign up

Algemene Voorwaarden Made I.T. i.v.m. BusinessControl.be.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Made I.T. gevestigd te Geel verder te noemen “Made I.T.”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die gebruik maakt van BusinessControl.be.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Made I.T., in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Made I.T. of door feitelijke uitvoering door Made I.T. komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen en rendementen strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Made I.T..

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Made I.T. ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro's en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 De in de aanbiedingen van Made I.T. weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Made I.T. gerechtigd de overeengekomen prijs die overeenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4. Betaling

4.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Made I.T. te verrekenen met de door Made I.T. in rekening gebrachte bedragen.

4.2 Made I.T. heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

4.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Made I.T. aangewezen bankrekening of online via de aangeboden methodes. Made I.T. heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Made I.T., totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Made I.T. is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Made I.T. bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Made I.T. voortvloeiende schade.

4.4 Made I.T. is gerechtigd de toegang tot de diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Made I.T. verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

4.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Made I.T. vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Made I.T. verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Made I.T. buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Made I.T. om schadevergoeding te vorderen.

4.7 Onverminderd de overige rechten van Made I.T. uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Made I.T. gehouden om de incassokosten te vergoeden die Made I.T. heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in België.

5. Reclames

5.1 Eventuele klachten over een door Made I.T. geleverd dienst, dienen terstond door de klant aan Made I.T. schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de dienst zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Made I.T. te leveren en geleverde diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Made I.T., zolang de klant enige vordering van Made I.T., waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen niet heeft voldaan.

6.2 Alle data die is ingevoerd in de door Made I.T. geleverde diensten blijft eigendom van de klant.

7. Ontbinding en beëindiging

7.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

7.2 In geval van verzuim van de klant is Made I.T. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Made I.T. verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.3 Made I.T. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Made I.T. zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Overmacht

8.1 Made I.T. is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Made I.T. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Made I.T. niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2 Onder het begrip „overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Made I.T. zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de server capaciteit, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Made I.T. als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in BelgiË hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Made I.T. of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Made I.T..

8.3 Indien Made I.T. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Made I.T. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Made I.T..

9.2 De totale aansprakelijkheid van Made I.T. zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Made I.T. aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

9.3 Made I.T. is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden „naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.

10.2 Op een met Made I.T. gesloten overeenkomst is Belisch recht van toepassing.

10.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Made I.T. ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.